Na temelju odredbe članka 277. stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) i članka 28. stavak 1. i 4. Statuta trgovačkog društva JADRAN FILM d.d., Zagreb, Oporovečka 12 (sada Rudolfa Kolaka 12), OIB: 68257536227, MBS: 080082353 (dalje: Društvo), uprava društva saziva Glavnu Skupštinu Društva i objavljuje:

P O Z I V

ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 09.05.2022. g. u 9,00 sati u prostorijama Društva na adresi Zagreb, Oporovečka 12, u upravnoj zgradi.

SADRŽAJ ODLUKE O SAZIVANJU IZVANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA:

Uprava Društva po predsjedniku uprave Vinku Grubišiću iz Zagreba, Pantovčak 196 B, OIB: 08455385771, na temelju ovlasti iz članka 277. stavak 1. i 2. ZTD i članka 28. stavak 1. i 4. Statuta Društva saziva Izvanrednu Glavnu skupštinu Društva za dan 09.05.2022. g. 09,00 sati u prostorijama Društva na adresi Zagreb, Oporovečka 12, u upravnoj zgradi.

Skupština će biti održana uz primjenu aktualnih i na dan održavanja Skupštine važećih epidemioloških mjera.

Ovoj Skupštini imaju pravo prisustvovati i u njenom radu sudjelovati svi dioničari koji su u trenutku objave oglasa kojim se ova Skupština saziva upisani u knjigu dionica Društva koja se vodi kod SKDD d.d. Zagreb ili su SKDD d.d. za svoj upis podnijeli zahtjev na temelju isprava o prijenosu, a svoje sudjelovanje sukladno članku 29. stavak 1. točka b) Statuta najkasnije 10 dana prije zakazanog termina održavanja Skupštine pisano prijave na adresu Uprave Društva, 10040 Zagreb, Oporovečka 12.

Na Skupštini umjesto dioničara mogu prisustvovati i glasati njihovi punomoćnici na temelju javnobilježnički ovjerovljene punomoći sa valjanim ovlaštenjima za ovu svrhu.

Prijedlozi dioničara za izmjenu Dnevnog reda ili izbor članova Nadzornog odbora moraju biti dostavljeni Upravi društva najkasnije prilikom prijave sudjelovanja na Skupštini u pisanom obliku zajedno sa tom prijavom i u roku za prijavu.“

Za sazvanu Skupštinu predlaže se:

DNEVNI RED:

  1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje prisutnih dioničara i/ili njihovih punomoćnika, te utvrđivanje kvoruma

  2. Izbor predsjednika Skupštine i zamjenika

  3. Izbor članova Nadzornog odbora

  4. Razno

PRIJEDLOG ODLUKA:

Ad. 3.) Za članove Nadzornog odbor Društva koji se sastoji od 3 (tri) člana izabiru se:

  1. DINKA GRUBIŠIĆ, Zagreb, Pantovčak 196 b, OIB: 36119195029, poduzetnica

  2. BORO GRUBIŠIĆ, Sjedinjene Američke Države, Longmont, CO, Oakwood Drive 3710, OIB: 26707833097, znanstvenik

  3. JERKO GRUBIŠIĆ, Zagreb, Sopnička 9 a, OIB: 87123827498, umirovljenik

Mandat članova Nadzornog odbora Društva traje 4 godine od dana donošenja odluke o njihovom izboru, a sve sukladno odredbi članka 21. stavka 1. i 2. Statuta Društva.“

OBJAVA POZIVA:

Ovaj Poziv objavite će se u Narodnim novinama, na internetskoj stranici sudskog registra i na internetskoj stranici Društva.

U Zagrebu, dana 01.04.2022. g.

JADRAN FILM d.d., Zagreb

Vinko Grubišić, predsjednik uprave